Byty celkom: 27 018 inzerátov

Dohoda o skončení nájmu

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt na dočasné užívanie. Nájomná zmluva môže byť uzavretá buď na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Ak v zmluve doba nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva sa uzavrela na dobu neurčitú.

Nájomnú zmluvu je možné kedykoľvek vypovedať z rôznych dôvodov. Podnet na jej uzatvorenie môže dať ktorýkoľvek účastník nájomného vzťahu.

V prípade, že boli v rámci bytu boli uskutočnené a realizované aj nejaké zmeny (napr. rekonštrukcia, prestavba), môže dôjsť k dohode o vyrovnaní, v ktorej sa strany dohodnú, že náklady na tieto úpravy preplatí prenajímateľ nájomcovi. Určí sa suma ako náhrada za zhodnotenie bytu. Nájomca je povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé resp. prechodné bydlisko z bytu. Dohoda o skončení nájmu musí mať písomnú formu inak je neplatná. Podnet na jej uzatvorenie môže dať ktorýkoľvek účastník nájomného vzťahu.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.