Byty celkom: 27 347 inzerátov

Plná moc na zastupovanie pri uzavretí kúpnej zmluvy

Plná moc alebo inak povedané splnomocnenie je jedným z bežne používaných, zväčša písomných súhlasov. Plnou mocou splnomocniteľ (zastúpená osoba) dáva splnomocnencovi (zástupcovi) oprávnenie na vykonanie záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Splnomocnenie platí na konkrétnu záležitosť, úkon alebo rozhodnutie, ktoré je v nej uvedené. V prípade, že je potrebné, aby splnomocnenec zastupoval splnomocniteľa vo viacerých prípadoch alebo rozhodnutiach je potrebné udeliť generálnu plnú moc. Plnú moc (splnomocnenie) upravuje Občiansky zákonník, v §31 – 33.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie si takého overenie vyžadujú. Zároveň však úradne overenie plnej moci aj v prípadoch, kedy si to úrady nevyžadujú zvyšuje vážnosť plnej moci a odstraňuje pochybností.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet a rozsah splnomocnenia.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.