Byty celkom: 27 019 inzerátov

Výpoveď nájomnej zmluvy

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt na dočasné užívanie. Nájomná zmluva môže byť uzavretá buď na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Ak v zmluve doba nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva sa uzavrela na dobu neurčitú.

Od 1.5.2014 je v platnosti nový zákon o krátkodobom nájme. Nájomné zmluvy, ktoré boli uzavreté do tohto obdobia sa však aj naďalej spravujú len Občianskym zákonníkom. Aby sa nájomný vzťah mohol spravovať novým zákonom o krátkodobom nájme, je potrebné uzavrieť novú nájomnú zmluvu, resp. „nanovo“ uzavrieť starú zmluvu. V novej zmluve musí byť výslovne uvedené, že sa riadi zákonom o krátkodobom nájme bytov. Taktiež je potrebné aby nájom bol uzavretý najdlhšie na 2 roky. V prípade potreby je možné si dohodnúť predĺženie nájmu o ďalšie dva roky, avšak to najviac dvakrát. To znamená, že nájom môže trvať maximálne 6 rokov, aby bol považovaný za krátkodobý.

Vzor výpovede nájomnej zmluvy slúži na výpoveď nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Nájom sa vypovedá v lehote, ktorá je dohodnutá vo výpovedi nájomnej zmluvy. Podľa Občianskeho zákonníka môže prenajímateľ ukončiť zmluvný vzťah iba dôvodmi, ktoré sú presne v ňom presne stanovené. Podľa nového zákona o krátkodobom nájme je možné zmluvu urýchlene ukončiť odstúpením v prípade, ak:

  • nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje povinnosti, ktorých porušenie by inak zakladalo právo prenajímateľa ukončiť nájomný pomer výpoveďou,
  • nájomca je oprávnený od nájomnej zmluvy odstúpiť, ak predmet nájmu nie je spôsobilý na dohodnuté užívanie,
  • zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť aj ďalšie dôvody pre odstúpenie.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.