Byty celkom: 27 370 inzerátov

Výzva na úhradu nájomného

Nájomnou zmluvou na byt prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu (nájomné) byt na dočasné užívanie. Nájomná zmluva môže byť uzavretá buď na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Ak v zmluve doba nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva sa uzavrela na dobu neurčitú.

Neuhradením splatného nájomného sa nájomca dostáva do omeškania a v zmysle § 697 OBČZ a § 4 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je povinný za každý deň omeškania zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,5 promile z dlžnej sumy.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.