Byty celkom: 27 019 inzerátov

Zámenná zmluva na pozemok

Zámenná zmluva je zmluva, ktorej obsah tvoria vlastne dve kúpne zmluvy o prevode nehnuteľnosti spojené do jedného kontraktu. Zámennou zmluvou sa dá nadobudnúť vlastnícke právo ku každému typu nehnuteľností, teda domu, bytu aj pozemku. Právnu úpravu zámennej zmluvy rieši Občiansky zákonník § 611 z. č. 40/1964 Zb.

Pri zámennej zmluve na pozemok si zmluvné strany vymieňajú pozemok za pozemok, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne pozemku, ktorý výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne pozemku, ktorý výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.