Byty celkom: 27 018 inzerátov

Zmluva o zriadení spoločenstva bytov a nebytových priestorov

Postup ako založiť spoločenstvo vlastníkov bytov definuje Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z. Na založenie spoločenstva sú potrení aspoň štyria vlastníci (1 predseda + 3 členovia rady), ktorí budú zastupovať spoločenstvo. Potrebné je vypracovanie zmluvy o spoločenstve a jej schválenie na schôdzi vlastníkov bytov. Schválením zmluvy o spoločenstve sa zakladá spoločenstvo. Následne je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a do jedného návrh na zápis do registra. Do troch dní po zápise zašle register spoločenstvu jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve s vyznačením dňa vykonania zápisu do registra.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom.