Byty celkom: 27 018 inzerátov

Kúpna zmluva na pozemok

Kúpa a predaj nehnuteľnosti sú nevyhnutne spojené s uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy. Náležitosti týkajúce sa uzatvorenia kúpnej zmluvy upravuje Občiansky zákonník.

Podľa Občianskeho zákonníka musí mať zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľností písomnú formu a všetky podpisy na nej musia byť osvedčené. Podpisom zmluvy sú zmluvné strany viazané, vlastnícke právo však prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Ak Vám v kúpnej zmluve chýbajú povinné náležitosti, príslušná správa katastra môže vklad prerušiť alebo i zamietnuť.

Ak sa chystáte predať alebo kúpiť pozemok, ponúkame Vám vzor pre uľahčenie práce pri vytváraní kúpno-predajnej zmluvy, ktorá je pre Vás veľmi dôležitým dokumentom. Obsahuje údaje o predávajúcom a kupujúcom, no najmä o pozemku, jeho technickom stave, skrytých vadách a taktiež kúpnej cene a platobných podmienkach.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzorom právneho dohovoru medzi predávajúcim a kupujúcim, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom. V prípade, že Vám prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zabezpečuje realitná kancelária, práve ona by Vám mala zabezpečiť kompletný návrh kúpno-predajnej zmluvy.


Na stránke s témou "Kúpna zmluva na pozemok" boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.