Byty celkom: 26 961 inzerátov

Spoločný plot so susedom


Dobrý deň. Mám problém so susedom. Postavil si nový dom. Celý pozemok okolo domu zasypal hlinou. Našťastie so susedom máme spoločný plot 2,5 m. Z jari, keď to začal robiť. Bola som ho upozorniť, že my máme plot- stlpiky a pletivo. pri tomto plote z našej strany máme murik-podvaly betonové omietnuté cementom. Aj pletivo do výšky murika je skryte v cementovej omietke. Sused nám zasypal hlinou plot cca 3-4 cm od vrchu múrika. Celý múrik je na našom pozemku za plotom. Taktiež jeho trávna plocha sa mierne zvažuje k nášmu muriku. Za murikom máme postavený krb. Je predpoklad, že hlina sa časom bude naplavoať na múrik a stenu krbu.Krb máme postavený v rohu spolu z druhym susedom.Nášmu susedovi na pletivo priložil stavebne debnenie ako ochrana pred hlinou. Sused má násyp na plote do výšky cca 80 cm.
Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je Váš sused povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktore by Vás obťažovale, alebo by Vážne ohrozovalo výkon Vašich práv na mieru primeranú pomerom. Na základe Vami uvedených informácií je zjavné, že Váš sused svojim, konaním, resp. nekonaním Vám môže spôsobiť škodu. Odporúčame aby ste suseda písomne vyzvali aby zjednal nápravu, keďže Vám môže spôsobiť škodu. V prípade, ak dohoda nebude možná a k náprave nedôjde je možné podať žalobu na súde, aby sa sused uvedeného konania zdržal, resp. zjednal nápravu.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.