Byty celkom: 26 961 inzerátov

Predaj domu s vecným bremenom


Ako postupovať pri predaji domu, v ktorom je vecné bremeno nesvojprávnej osoby, ktorá mi je súdom zverená do opatery. Po predaji domu, by som si ju vzala samozrejme so sebou do bytu.
Dobrý deň, podľa ust. § 27 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník."v spojení s ust. § 28 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia je v prípade predaja domu a zrušení vecného bremena nesvojprávnej osoby potrebné uvedené úkony dať schváliť príslušnému súdu.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.