Byty celkom: 26 961 inzerátov

Je možné zrušiť rozhodnutie o dedičskom konaní?


Dobrý deň. Na základe Osvedčenia o dedičstve sa stala majiteľkou bytu dcéra - po dedičskom konaní po smrti otca so súhlasom všetkých súrodencov. Ako vecné bremeno je na ťarchu vlastníka bytu (dcéry) zapísaná mama s doživotným užívacím právom. Otázky: Môže si dcéra nasťahovať do tohto bytu koho chce(druha, nového manžela) bez súhlasu mamy? Je možnosť zrušiť rozhodnutie o dedičskom konaní napríklad z dôvodu, že sa dcéra nestará o mamu?
Dobrý deň, podľa ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia vlastník nehnuteľnosti môže predmet svojho vlastníctva užívať podľa svojej vôle a teda aj nasťahovať do bytu osobu, ktorú chce, aj bez súhlasu oprávneného z vecného bremena, t.j. jej mamy. ROzhodnutie o dedičskom konaní nie je možné zrušiť z dôvodu, že sa dcéra nestará o mamu.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.