Byty celkom: 27 019 inzerátov

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na návrh účastníka konania. Vlastnícke právo však prechádza na majiteľa až odo dňa rozhodnutia príslušnej správy katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností.

Návrh na vklad je nutné vytvoriť jeden krát pre kataster, ostatné kópie Vám v podateľni príslušnej správy katastra opečiatkujú s vyznačením dátumu a hodiny doručenia návrhu na vklad, počtu predložených príloh a čísla konania (počet kópií závisí od počtu účastníkov, ktorí si chcú kópie ponechať).

Prílohy k návrhu:

  1. zmluva (v dvoch vyhotoveniach), na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra
  2. verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
  3. identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
  4. geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
  5. dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje,
  6. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva v papierovej podobe

Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu (poplatok za návrh je 66 € vo forme kolkov, ak je návrh podaný elektronicky poplatok je 33 € vo forme kolkov). Na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku (poplatok za urýchlený návrh je 265,50€ vo forme kolkov, ak bol návrh na vklad podaný elektronicky je spoplatnený sumou 130 €) môže správa katastra rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Ak v tejto lehote nerozhodne, rozhodne v lehote do 30 dní a vráti uhradený správny poplatok za urýchlené konanie. Správa katastra môže o návrhu na vklad rozhodnúť aj jeho prerušením či zastavením.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom. V prípade, že Vám prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zabezpečuje realitná kancelária, práve ona by Vám mala zabezpečiť kompletný návrh.


Na stránke s témou "Návrh na vklad do katastra nehnuteľností" boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.