Byty celkom: 28 703 inzerátov

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z.

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon), ktorá je účinná
od 1. decembra 2009.

Vyhláška 461/2009 Z.z. upravuje:

  • postup pri zápise vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • súbor geodetických informácií
  • súbor popisných informácií
  • spôsob evidencie katastrálnych území a nehnuteľností
  • obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním
  • spravovanie a aktualizáciu katastrálneho operátu
  • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

Na stránke s témou "Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 461/2009 Z. z." boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.