Byty celkom: 27 019 inzerátov

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

Stavbu možno užívať len na účel určený v stavebnom povolení. Preto, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti projektovej dokumentácii, na základe ktorej stavebník získal stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby, je nutné tieto zmeny pred kolaudáciou stavby zakresliť do projektu a obrátiť sa na príslušný stavebný úrad so žiadosťou o povolenie zmeny stavby pred dokončením.

Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Prílohy k žiadosti:

 1. list vlastníctva
 2. fotokópia právoplatného stavebného povolenia
 3. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 4. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
  • situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
  • výkresy v rozsahu požadovanej zmeny
 5. technický popis zmeny stavby a údaje, či zmena má účinok na okolie stavby
 6. doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka, ak sa také rokovania viedli
 7. správny poplatok v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s príslušným mestským, obecným či stavebným úradom. Prílohy potrebné k žiadosti sa môžu meniť v závislosti od požiadaviek úradu, mesta či obce.


Na stránke s témou "Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením" boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.