Byty celkom: 26 833 inzerátov

Užitočné informácie

Pozrite a stiahnite si užitočné informácie - dokumenty týkajúce sa kúpy, predaja, výstavby alebo úprav nehnuteľností.
Potrebné údaje si môžete vyplniť v elektronickej podobe alebo ručne po vytlačení potrebného dokumentu

Dokumenty na stiahnutie

Katalóg úradov

Katastrálne úrady
Zabezpečujú správu katastrov nehnuteľností, ktoré obsahujú dôležité údaje o pozemkoch, stavbách, vlastníkoch a iné údaje.
Správy katastra
Spravujú kataster daného obvodu, rozhodujú v katastrálnom konaní, zapisujú práva k nehnuteľnostiam, spravujú pozemkové knihy...
Krajské stavebné úrady
Vykonávajú štátnu správu v úzmenom obvode kraja na úseku: územného plánovania, stavebného poriadku a úseku bývania.
Daňové úrady
Podrobný a prehľadný zoznam daňových úradov v SR.
Banky
Prehľad bánka a bankových inštitúcií na Slovensku.
Stavebné sporiteľne
Podrobný a prehľadný zoznam stavebných sporiteľní v SR.
Znalci nehnuteľností
Zabezpečujú vykonávanie odborných činností ako je oceňovanie majetku a nehnuteľností či znalecké posudky v odbore stavebníctva.
Notári
Sú štátom určené a splnomocnené osoby, ktoré vykonávajú notársku a ďalšiu činnosť podľa Zákona o notároch a notárskej činnosti.
Právnici
Poskytujú právne poradenstvo a služby v oblasti kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností, trestného, obchodného práva, ...

Užitočné linky

Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Slovenská banková asociácia

Organizácia zastupujúca záujmy bánk pôsobiacich v Slovenskej republike.

Národná banka Slovenska

Centrálna banka SR, ktorej hlavným cieľom udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne a dohľad nad finančným trhom.

Sociálna poisťovňa

Inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.

Zákony a vyhlášky