Byty celkom: 26 724 inzerátov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov


V prípade, že jeden z manželov počas trvania manželstva nadobudne nehnuteľnosť kúpnou zmluvou a spraví sa vklad do katastra, je možné aby tam bol ten jeden manžel zapísaný ako jediný vlastník? Nehnuteľnosť by mala predsa patriť do Bezpodielového spoluvlastníctva teda by tam mal byť zapísaný i druhý manžel. Ako toto funguje? Pretože takto by mohol ten zapísaný manžel nakladať s nehnuteľnosťou bez vedomia druhého manžela.
  Dobrý deň, podľa ust. § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.3)"V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia nehnuteľnosť, ktorú jeden manžel nadobudol formou kúpnej zmluvy, pričom na LV je zapísaný iba jeden z manželov, podlieha režimu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, ak by manžel chcel s touto nehnuteľnosťou nakladať, potrebuje na to súhlas druhého manžela. V prípade, ak tak neučiní, druhý manžel sa môže svojich práv domáhať na príslušnom súde.
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.