Byty celkom: 26 829 inzerátov

Zmluva o prenájme bytu

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za odplatu byt na dočasné užívanie.

Nájomná zmluva musí obsahovať:

  • označenie predmetu a rozsahu užívania,
  • výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu

Mala by tiež obsahovať aj spôsob platby a termín dokedy je nájomca povinný nájomné uhradiť, opis príslušenstva a stavu bytu.

V nájomnej zmluve je vhodné uviesť aj podmienky, za akých môže byť výška nájomného navýšená (napr. zvýšené náklady na prevádzku bytu, poplatok z omeškania platenia nájmu) respektíve znížená (napr. zhoršená kvalita bývania, stavebnej činnosti v dome).

Zákon vyslovene nestanovuje, že nájomná zmluva musí mať písomnú podobu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrie písomne, vyhotoví sa aspoň zápisnica o jej obsahu. Nájomná zmluva môže byť uzavretá buď na dobu určitú alebo dobu neurčitú. Ak v zmluve doba nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva sa uzavrela na dobu neurčitú.

Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak. Ak nájomca užíva byt aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzorom právneho dohovoru medzi prenajímateľom a nájomcom, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s právnikom alebo notárom. V prípade, že Vám prenájom nehnuteľnosti zabezpečuje realitná kancelária, práve ona by Vám mala zabezpečiť kompletný návrh nájomnej zmluvy.


Na stránke s témou "Zmluva o prenájme bytu" boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.