Byty celkom: 27 019 inzerátov

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín dokončenia stavby, je nutné, aby stavebník písomne požiadal príslušný stavebný úrad o predlženie lehoty výstavby.

Ak lehota na dokončenie stavby uplynula bez podania žiadosti o jej predĺženie  alebo stavebný úrad žiadosti o predĺženie lehoty nevyhovel, vyzve stavebníka na dokončenie stavby v riadnom termíne uvedenom na stavebnom povolení.

Prílohy k žiadosti:

  1. kópia stavebného povolenia
  2. doklad o zaplatení správneho poplatku

Poznámka: Obsah tohto dokumentu je vzor, preto pre bližšiu špecifikáciu je potrebné, aby ste sa poradili s príslušným mestským, obecným či stavebným úradom. Prílohy potrebné k žiadosti sa môžu meniť v závislosti od požiadaviek úradu, mesta či obce.


Na stránke s témou "Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby" boli použité texty, dokumenty a vzory realitného portálu Nehnutelnosti.sk.