Vysporiadanie BSM


Dobrý deň, chcem Vás láskavo poprosiť o odpoveď. Brat mal pojednávanie o rozvode manželstva začiatkom roka 2015. K dnešnému dňu ešte nemá rozsudok o rozvode. Exmanželka žiada, aby do mesiaca jej vyplatil sumu, ktorú si sama určila za rodinný dom, ktorý je BSM. V prípade ak nie, chce to dať už na súd, bez toho, aby sa dohodli i na inej možnosti, (napr. predajom rodinného domu), pokiaľ viem (majú na to 3 roky). Pred pol rokom, kedy odišla zo spoločnej domácnosti, napísala list, v ktorom píše, že mu necháva dom a záhradu a nech sa stará. List nie je ňou podpísaný. Má nejakú váhu pri ich vysporiadaní? U brata pôžička neprichádza do úvahy, nakoľko má 55 rokov a v tomto veku sa nechce zadlžovať. Ďakujem
  Dobrý deň, z Vami uvedených informácií vyplýva, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov ešte nebolo vyporiadané, z uvedeného dôvodu exmanželka Vášho manžela nemá právo požadovať od neho akékoľvek finančné plnenie. Podľa ust. § 149 ods. 1 až 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, v prípade ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa nevyporiada dohodou, alebo súdom na návrh niektorého z manželov tak po troch rokov sa má za to, že podiely na nehnuteľnostiach oboch manželov sú rovnaké. Pri vyporiadavaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže Váš manžel na súde navrhnúť aby sa nehnuteľnosti predali a výťažok si obaja rozdelili.
Odpovedali špecialisti spoločnosti Hypomaklér.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

Vo finančnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky, ktoré sa týkajú problematiky financovania Vášho nového bývania, výberu hypotéky na byt, dom, alebo pozemok.

Odpovede na otázky v rámci finančnej poradne zabezpečujú hypotekárni špecialisti spoločnosti Hypomaklér - Katarína Kissová, Ing. Andrej Saksa a Ing. Pavol Szikora.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.