Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Byty celkom: 26 633 inzerátov

Vysťahovanie z nehnuteľnosti, ktorej som spoluvlastníkom


Môže ma matka vyhodiť z domu, ak je vlastníkom 5/6 a ja 1/6, alebo ak svoj podiel prepíše, resp. daruje bratovi? Ak by ma chcel brat vyplatiť a ja by som s tým nesúhlasila, nemusí mi nájsť náhradné ubytovanie. Musím súhlasiť s vyplatením a s takou sumou akú si určí brat? Teraz už 5 rokov žijem v rodinnom dome s matkou, na jednom podlaží býva matka a na ďalšom poschodí ja, ktoré som i prerobila. O údržbu celého domu sa starám ja.Vznikli určité hádky a matka sa stále prikláňa na stranu brata.
Dobrý deň, v zmysle ust. § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"): "Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním."Podľa ust. § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka:"Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci."V zmysle vyššie uvedeného Vaša matka Vás z domu nemôže vyhodiť, keďže ste spoluvlastníčka domu. Pokiaľ ste spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti máte právo ju aj užívať. V prípade, ak Vaša matka prevedie svoj spoluvlastnícky podiel na Vášho brata a Vy sa s Vaším bratom ako novým spoluvlastníkom nedohodnete na vyporiadaní predmetnej nehnuteľnosti,  môžete Vy alebo Váš brat podať na súd návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa ust. § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Podľa ust. § 142 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka:"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.