Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK

Výpovedná lehota nájomnej zmluvy


Dobry den, mam uzavretu zmluvuv na dobu neurcitu, platim si najom aj vsetko co s tym suvisi, som na byte cca pol roka, dnes mi majitelka tlefonicky oznamila ze byt ide predat a ze mi pride realitna kancelaria urobit obhliadku bytu. Ked mi realitka zavolala tak som im povedal ze sa snimi nemam o com bavit. Byt som prvevzal prazdny, vymaloval som ho, dal tam svoj nabytok kuchynsku linku baterie atd. V zmluve je stanovena vypovedna lehota pri ukonceni zmluvy 1 mesiac ale zakon pise 3 mesiace. Ma vobec pravo majitel somnou vypovedat zmluvu vypovedou? A aka je teda vypovedna lehota? Dakujem
Dobrý deň, podľa ust. § 710 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.5a)"Výpovedná doba nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Ustanovenie nájomnej zmluvy na byt, ktoré ustanovuje kratšiu výpovednú dobu ako tri mesiace je neplatné.Ďalej je potrebné uviesť, že prenajímateľ je v zmysle zákona oprávnený vypovedať nájom bytu podľa § 711 ods. 1 a 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov z nasledovných dôvodov:1) Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, aka) prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, b) nájomca prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, d) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, e) je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať, f) nájomca prestal spĺňať predpoklady užívania bytu osobitného určenia5c) alebo predpoklady užívania bytu vyplývajúce z osobitného určenia domu, 5d)g) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.2)     Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.Vy ako nájomca môžete uplatniť neplatnosť výpovede do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.