Byty celkom: 27 019 inzerátov

Je dôležité dodržiavať predkupné právo?


Dobrý deň. Mám otázku. Ak sú traja vlastníci nehnutelľosti v spolupodielovom vlastníctve a jeden z nich chce predať alebo darovať svoj podiel, v oboch prípadoch je nutné dodržať predkupné právo? Ako sa dodržuje také právo? Ďakujem
Dobrý deň, podľa ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiasnky zákonník v znení neskorších predpisov:"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, ak sa spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti prevádza majú ostatní podieloví spoluvlastcníci zákonné predkupné právo, okrem prípadu, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza (či už na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy) na blízke osoby.Podľa ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiasnky zákonník v znení neskorších predpisov:"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."V prípade, ak máte záujem previesť svoj spoluvlastnícky podiel musíte ostatných podielových spoluvlastníkov písomne oboznámiť s Vašim zámerom a ponúknuť im aby sa v prímerenej lehote vyjadrili, či si chcú uplatniť svoje zákonné predkupné právo. V prípade, ak zamýšľate svoj spoluvlastnícky podiel predať tak obsahom takéhoto oznámenia musí byť aj kúpna cena, ktorú požaduje za Váš spoluvalstnícky podiel. Po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej vo Vašom oznamení má sa za to, že ostatní podieloví spoluvlastníci nevyužili svoje zákonné predkupné právo a Vy môžete svoj spoluvlastnícky podiel previesť na tretiu osobu. 

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.