Byty celkom: 26 961 inzerátov

Ako sa vzdať vecného bremena?


Predávam 30 m2 susedovi zo 700 m2 pozemku. Pozemok je súčasťou dvora kde stojí aj rod. dom a je na ňom vecné bremeno dožitia matky. S predajom matka súhlasila a vzdala sa na týchto 30m2 vecného bremena. Chcem sa opýtať či je postačujúce ak vzdanie sa vecného bremena len podpis na matrike pri návrhu na kataster alebo je potrebný aj iný právny úkon.
Dobrý deň, podľa ust. § 151p ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: " Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, je nutné k zániku vecného bremena, ktoré vzniklo zmluvou vklad do katastra nehnuteľností. Vo vašom prípade je nutné vyhotoviť dohodu o zániku vecného bremena, kde bude presne uvedené ku ktorej parcele zaniká vecné bremeno. V prípade, ak uvedených 30m2 nie je samostatnou parcelou, je nutné ju najprv odčleniť od súčasného pozemku a až následne zrušiť vecné bremeno. 

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.