Byty celkom: 26 962 inzerátov

Spor so susedom o plot. Mám nárok na odškodné?


Na múr môjho domu si sused zo svojho dvora, na ktorom má prístrešok pre auto, postavil asi 10 cm od môjho múru urobil mriežkový plot, pričom si ho uchytil závitovými tyčami navŕtaním do môjho múru. Na tomto drevenom plote má popínavé rastliny - Brečtan. Dažďové vody z prístrešku odvádza aj smerom na môj múr, nakoľko strecha má tvar oblúku. Pretože je medzi jeho strechou a mojím múrom málo miesta, odtokový žľab je nakrivo a odtoková voda zateká aj na môj múr, čím ho poškodila tak, že omietku vyplavilo, tehly sa rozpadávajú a navyše sa Brečtan zakoreňuje do mojej omietky, ktorá zvetráva a opadáva. Nakoľko je tam tá drevená latková stena, nie je možný prístup ani na zhodnotenie škody, nieto ešte na vykonanie opravy a tak môj múr chátra. Najprv ústne, neskôr 2 x písomne som ho vyzval na odstránenie latkového plotu a popínavých rastlín a opravy poškodenej omietky, na čo stále ne reaguje, napriek písomnému upozorneniu, že ak tak neučiní, budem to riešiť súdnou cestou. Je sused povinný odstrániť latkový plot aj s popínavými rastlinami keď to má umiestnené na svojom pozemku a opraviť poškodený múr môjho domu?
Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, je vlastník veci povinný sa zdržať všetkého, čím by Vás nad mieru primeranú pomerom obťažoval, alebo čím by vážne ohrozoval výkon Vašich práv. V prípade, ak na Vašu výzvu sa nezdrží uvedeného konania máte právo sa domáhať ochrany svojich práv na súde formou žaloby. 

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.