Byty celkom: 26 962 inzerátov

Ako bojovať proti neprispôsobivému susedovi?


Dobrý deň,bývam v dome, v meste a mám suseda, ktorý je od nás 2 m. Páli čo mu príde pod ruku surové drevo, bukas....Ten dym mám v celom dome, na dvore sa nedá ani nadýchnuť.V ktorúkoľvek hodinu sa rozhodne narúbať si drevo, celý dom sa otriasa.Je agresívny a nedá sa s ním dohodnúť.A to ani nehovorím, že si za domom stavia bez povolenia a mne mokne celý múr,na môj drevený plot si pribíja čo chce, prosím o radu.Ďakujem.
Dobrý deň, podľa ust. § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: "Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia, je vlastník veci povinný sa zdržať všetkého, čím by Vás nad mieru primeranú pomerom obťažoval, alebo čím by vážne ohrozoval výkon Vašich práv. V prípade, ak na Vašu výzvu sa nezdrží uvedeného konania máte právo sa domáhať ochrany svojich práv na súde formou žaloby.

Nenašli ste odpoveď akú potrebujete? Pýtajte sa!

V právnej poradni Vám poradíme a odpovieme na otázky týkajúce sa problematiky vlastníctva, predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Právna poradňa neposkytuje konkrétne právne služby, rieši problémy obecne.

Odpovede na otázky v rámci právnej poradne zabezpečuje advokátska kancelária Legality, s.r.o.

Najnovšie odpovede
Užitočné linky
Kataster portál

Portál umožňujúci prístup k údajom katastra nehnuteľností bez nutnosti návštevy príslušnej správy katastra.

Štátny fond rozvoja bývania

Stránka ústredného orgánu štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Info o poskytovaní štátnej podpory rozvoja bývania z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.